Pimpinan

Pejabat Struktural Tahun 2003 s/d Sekarang :

Tahun 2019 – 2023 :
1. Direktur : FERDINAL. R, S.KOM.,M.KOM
2. Wakil Direktur : ROSY DASMITA, S.KOM.,M.KOM
3. Kabag. TU : ENNY SESTRIYENTI, SE.,MM
4. Kepala P3M : MOHD. PAJRI, SE.,MM
5. Ketua Prodi : ELVINA SANDRA, S.KOM.,M.KOM
6. Kepala Monev/LPM : HAIRUL CANDRA, S.KOM.,M.KOM

Tahun 2015 – 2019 :
1. Direktur : FERDINAL. R, S.KOM.,M.KOM
2. Wakil Direktur : ROSY DASMITA, S.KOM.,M.KOM
3. Kabag. TU : ENNY SESTRIYENTI, SE.,MM
4. Kepala P3M : MOHD. PAJRI, SE.,MM
5. Ketua Prodi : ELVINA SANDRA, S.KOM.,M.KOM
6. Kepala Monev/LPM : HAIRUL CANDRA, S.KOM.,M.KOM

Tahun 2011 – 2015 :
1. Direktur : FERDINAL. R, S.KOM.,M.KOM
2. Kabag. Akademik : FITRIANY, S.KOM.,M.KOM
3. Kabag. Keuangan : ROSY DASMITA, S.KOM.,M.KOM
4. Kabag. Kemahasiswaan : MOHD. PAJRI, SE.,MM
5. Ketua Prodi : MERI DENOFIA, S.KOM
6. Kepala Monev/LPM : HAIRUL CANDRA, S.KOM.,M.KOM

Tahun 2007 – 2011 :
1. Direktur : HENDRY ANHAR, S.KOM.,M.Sc
2. Kabag. Akademik : FERDINAL. R, S.KOM
3. Kabag. Keuangan : NIRMALA SANTI, S.KOM
4. Kabag. Kemahasiswaan : FITRIANY, S.KOM
5. Ketua Prodi : ELVA SESCHIORIFA, S.KOM
6. Kepala Monev/LPM : MOHD. PAJRI, SE

Tahun 2003 – 2007 :
1. Direktur : HENDRY ANHAR, S.KOM.,M.Sc
2. Kabag. Akademik : FERDINAL. R, S.KOM
3. Kabag. Keuangan : KAMBARIAH, A.Md
4. Kabag. Kemahasiswaan : FITRIANY, S.KOM
5. Ketua Prodi : YETTY NURWATI, S.KOM
6. Kepala Monev/LPM : –